Obliczenia wytrzymałościowe

 

Oddziaływania w silosach

 

   W tym artykule zajmiemy się rozważaniami dotyczącymi oddziaływań w silosach. Generalnie obliczenia wg norm są dość zawiłe i skomplikowane. Dla zrozumienia samej idei wyznaczania oddziaływań skupimy się na prostych równaniach liniowych.W przypadku niskich silosów zależności liniowe dają często wystarczające przybliżenie. Problem pojawia się przy wysokich układach gdzie zależności liniowe powodują przeszacowanie wartości obciążeń dla poszczególnych ścian układu. Poniżej przedstawiono liniowy rozkład obciążeń dla silosu o niskiej ściance pionowej oraz nieliniowy dla silosów o wysokiej ściance pionowej.

 Parcie w silosie

Rys. 1. Parcie materiału sypkiego w silosie niskim i wysokim.

Skupmy się poniżej na liniowych rozkładach ciśnień.

Nacisk poziomy na ścianki pionowe górnej części na głębokości "y" wynosi:

 

py = px · tg2 (45-φ/2)

gdzie: px - nacisk pionowy materiału sypkiego na badanej głębokości "y", czyli:

 

px = γ · y

gdzie: γ - ciężar objętościowy materiału sypkiego

          φ - kąt stoku naturalnego

 

Nacisk prostopadły do ścianek leja oblicza się ze wzoru:

pa = px · cos2α + py · sin2α

 

Powyższe wielkości przedstawiono na rysunku poniżej:

Oddziaływania w silosie

Rys. 2. Rozkład ciśnień na ściance pionowej i leju

 

Kąt stoku naturalnego φ dla typowych materiałów przedstawiono poniżej:

Kąt stoku naturalnego

Rys. 3. Kąt stoku naturalnego - przykłady